Rola świadka prawie

Artykuł z postępowania karnego to kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie również do nauki, jakże i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz potrzebne zagadnienia, a ujęcie do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Postępowania karnego: zasady postępowania, właściwość i skład sądu, wyłączenie sędziego, strony, obrońcy, pełnomocnicy, czynności procesowe orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, uporządkowanie czynności procesowych, terminy, doręczenia, protokoły, dowody, przesłuchanie i wyjaśnienia oskarżonego, świadkowie, świadek koronny, pokrzywdzony, biegli, tłumacze, specjaliści, oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy, wywiad środowiskowy i dochodzenie oskarżonego, zatrzymanie rzeczy i przeszukanie także kontrola i utrwalanie rozmów, środki przymusu, postępowanie przygotowawcze wszczęcie, przebieg, zamknięcie śledztwa i dochodzenia, zakończenie i umorzenie dodatkowo warta prokuratora i czynności sądowe, akt oskarżenia, postępowanie przed sądem I instancji wstępna kontrola oskarżenia, rozprawa główna, przewód sądowy, wyrokowanie, postępowanie odwoławcze apelacja i zażalenie, postępowania szczególne, nadzwyczajne środki zaskarżenia kasacja i wznowienie postępowania, postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, postępowanie karne w kwestiach międzynarodowych, Europejski Nakaz Aresztowania, Ekstradycja, koszty procesu, Postępowania w kwestiach o wykroczenia: zasady, przesłanki pozytywne i negatywne, właściwość i skład sądu oraz rozstrzygnięcia sądu, oskarżyciel publiczny, obrońca, obwiniony i pokrzywdzony, postępowanie zwyczajne, nakazowe, przyspieszone i mandatowe, nadzwyczajne środki zaskarżenia kasacja i wznowienie postępowania, Postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe: właściwość sądu i organów postępowania przygotowawczego, strony i ich przedstawiciele procesowi, pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy, postępowanie mandatowe, zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, postępowanie przygotowawcze i przed sądem, postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia, postępowanie nakazowe i w stosunku do nieobecnych. Wydanie piąte zostało wzbogacone o pytania otwarte, razem z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić wysokość przygotowania do egzaminu czyli kolokwium. Seria Artykułi Prawnicze to kryterium klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło informacji niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane sa przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców. Zamierzeniem autorów było stworzenie takiego artykuła o postępowaniu karnym, który przedstawiał będzie polską procedurę karną wyjątkowo z perspektywy aktualnego stanu prawnego, a ten w który sposób wiadomo w latach zmieniał się nie tylko dynamicznie, jednak zarówno w sposób trudny do przewidzenia. Przekazywana na ręce Czytelnika lektura oparta jest na stanie prawnym na dzień r., choć uwzględnią również zmiany, które maja wejść w życie r., a zatem z dniem wejścia w życie ustawy z Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.