Nowe prawo budowlane - propozycja wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na aktualizacja informacji zawartych w egib z urzędu czynność materialno-techniczna zmianę przedmiotowej ustawy po największej części wskutek na rosnący problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych połączonych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych także ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje przemiany w obszarze procedury uzyskiwania upoważnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały tak jak regulacje przyspieszające sprawa sądowa inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, jakie w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych lub miejscowych geoportalach, inne wyłącznie zmniejszenie zakresu informacyjnego egib w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze były to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony po największej części mając na uwadze na utrudniony dostęp do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, wobec czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.