foto

Upadłość i uproszczone postępowanie

Upadłość i uproszczone postępowanie umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane propozycja wprowadzenia

Nowe prawo budowlane - propozycja wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą.

Zobacz więcej ...

foto

Uwarunkowania podnajmu także oddziaływanie czasowego

Uwarunkowania podnajmu także oddziaływanie czasowego wstrzymania możliwości świadczenia usług hotelarskich skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli.

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych komentarz beck ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za brak prowadzenia rejestru udziałowców czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne warunkowe

Prawo restrukturyzacyjne - warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka istotnie.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo rodzinne działy i pokrewieństwo

Prawo rodzinne działy i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC to całkowity sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo.

Zobacz więcej ...

foto

COVID 19 pobyt tolerowany cudzoziemca

COVID 19 pobyt tolerowany cudzoziemca w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w ostatnim czasie, kwestie powiązane z zatrudnianiem cudzoziemców również dokumentacją pracy cudzoziemców także uległy zmianie. Temat, który zawsze stanowił wyzwanie dla pracodawców obecnie przybrał nową formę. Niezwykle istotne jest,.

Zobacz więcej ...

foto

art 44 ustawy o ochronie osób i mienia i Czynności procesowe

art 44 ustawy o ochronie osób i mienia i Czynności procesowe. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ścisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to przede wszystkim obszaru zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i drobiazgowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania.

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 metody obliczania opłaty dla

Gospodarka odpadami BDO 2020 metody obliczania opłaty dla instalacji spalania paliw (kotłów grzewczych) - stawki opłat dla ryczałtu czyli wskaźniki KOBIZE Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego.

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i termin zaskarżenia uchwały rady

Gmina i termin zaskarżenia uchwały rady gminy do wojewody informacji w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie.

Zobacz więcej ...