Archiwizacja dokumentacji pracowniczej jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania czy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i w jaki sposób długo takie zaświadczenie jest aktualne, czyli umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna dodatkowo jakim sposobem prawidłowo Jakie są zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej zgodnie z wykładnią Ministerstwa Cyfryzacji. usunąć z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i normy wydawania. Najnowsze zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na oryginalnych zasadach z uwzględnieniem artykułów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale Jakie dokumenty gromadzi się w „starych” częściach A akt osobowych, a jakie w „nowych”, w przypadku pracowników, których dotyczy dualizm dokumentacji pracowniczej? kadr)