Dynamika procesu karnego

Artykuł z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie uwzględnia status obowiązujący od lipca r., a więc po wejściu w życie dwóch ustaw gruntowanie nowelizujących kodeks postępowania karnego i zmierzających zwłaszcza do podwyższenia kontradyktoryjności również przyspieszenia procesu karnego. Skrybowie publikacji w poszczególnych rozdziałach omawiają także unormowania, które nie uległy zmianom jakże i te, jakie poddano, w szeregu przypadków het idącym, modyfikacjom. Artykuł stanowi w tym kontekście przewodnik pomagający zrozumieć istotę wprowadzonej nowelizacji i wskazujący na możliwy sposób egzegezy śmiałych unormowań karnoprocesowych. W publikacji Postępowanie karne położono napór na przedstawienie przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, poprzez co ograniczone pozostały rozmyślania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to jednakże zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Artykuł Postępowanie karne skierowany jest zwłaszcza do studentów studiów prawniczych. Z powodzeniem jednak może służyć także jako pomoc do nauki podstaw procesu karnego na innych kierunkach studiów. Opracowanie może okazać się zarówno przydatne na rzecz absolwentów studiów prawniczych przygotowującym się do egzaminu na aplikacje prawnicze, jakim sposobem i aplikantów w trakcie ich nauki. Artykuł zwracana do żaków studiów administracyjnych i prawniczych, aplikantów zawodów prawniczych, a zarówno pragmatyków zajmujących się sprawami karnymi skarbowymi oraz szeroko rozumianym prawem finansowym.Artykuł jest kompleksowym opracowaniem problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorzy publikacji w detalach omówili:- typy przestępstw i wykroczeń skarbowych przewidziane w polskim porządku prawnym,- specyficzne instytucje i unormowania zawarte w kodeksie karnym skarbowym,- instytucje i uregulowania kodeksu karnego recypowane na niwa prawa karnego skarbowego,- zasady, instytucje i skrupulatne unormowania kodeksu postępowania karnego także najistotniejsze regulacje kodeksu karnego wykonawczego, do jakich odsyła kodeks poddany skarbowy.Artykuł przedstawia pełna i aktualną wiedzę z obszaru prawa i postępowania karnego skarbowego, przedstawiona w przystępny sposób, z odwołaniami do literatury przedmiotu i orzecznictwa sądowego.